Програма по проект на ЕС

ЕТ „МАРИЯ ГЕОРГИЕВА – ЕЛИТ“

стартира на 28.09.2020г.изпълнението на проект

№ BG16RFOP002-2.073-20744

“Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,

настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.073-20744-C01по процедура BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

  • Общата цел на проектаe осигуряване на оперативен капитал за българските микро ималки предприятия за справяне с последиците от пандемиятаCOVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляванена икономическите последствия от пандемията COVID-19 истабилност на работните места

 

  • Очакваните резултати от изпълнението на проекта саmреодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

  • Стойност на проекта–10000.00лв., от които 8 500.00лв. европейско финансиранеи 1 500.00лв. национално съфинансиране

 

  • Срок на изпълнение – 3 месеца (28.09.2020 – 28.12.2020г)

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект № BG16RFOP002-2.073-20744„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,

настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.